[Edition ] Ph: Takashi Kamei Hr: : Matsumoto Kazuya