[INTERSECTION (U.K.)] Ph:Mitsuo Okamoto St:Yoshi Miyamasu (Signo) Model:Tao